Polityka prywatności

§1
Zasady ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: prawochinskie.com.pl).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest  JGBS Biernat & Partners S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000688196, NIP 701-070-59-12, REGON 367892161, o kapitale zakładowy w wysokości 50.000 zł w pełni opłacony, zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych.

§2
Podstawowe pojęcia

 1. DANE OSOBOWE – rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę).
 2. PRZETWARZANIE DANYCH – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 3. NARUSZENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – rozumie się przez to nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych osobowych.
 4. USŁUGODAWCA – rozumie się przez  to Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Witryny Internetowej.
 5. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Witryny Internetowej.
 6. WITRYNA INTERNETOWA – strona internetowa pod adresem domenowym www.prawochinskie.com.pl
 7. NEWSLETTER – formularz zapisu w postaci aplikacji w Witrynie Internetowej umożliwiający podanie swoich danych: adresu mailowego oraz imienia i nazwiska w celu otrzymywania powiadomień dotyczących wpisów w Witrynie Internetowej.

§3
Rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych oraz zakres przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez gromadzenie danych za pośrednictwem Newslettera oraz poprzez przechowywanie tych danych i użycie ich do kontaktu, oraz świadczenia usług przez Kancelarię na rzecz osoby fizycznej, której dane dotyczą.
 2. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać również inne dane osobowe, które nie są niezbędne do korzystania z portalu, jednakże mogą ułatwić korzystanie z niego lub uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji, np. nazwiska, numer telefonu, adres, numer NIP.
 3. Wprowadzenie danych osobowych do formularza zapisu jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich danych przez Użytkownika. Zakres ten obejmuje podanie imienia oraz adresu poczty elektronicznej e-mail. Dane wskazane powyżej są niezbędne do korzystania z usług.
 4. Korzystanie z Witryny Internetowej nie wymaga zarejestrowania się jako użytkownik. Tym samym użytkownicy nie dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych.
 5. Dane osobowe dot. pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, filozoficznych, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, oraz danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, a także dane dot. skazań, orzeczeń o ukaraniu, mandatów karnych oraz innych orzeczeń nie są gromadzone przez Administratora Danych Osobowych.

§4
Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane Osobowe wykorzystywane są wyłącznie w związku  korzystaniem przez Użytkownika z Witryny Internetowej oraz kontaktach z Użytkownikiem.
 2. Wykorzystanie danych osobowych polega na przesyłaniu na podany adres mailowy informacji o nowym wpisie w Witrynie Internetowej.
 3. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie przez niego odwołana, zgodnie z §7 ust. 3.

§5
Sposób przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych zobowiązany jest zapewnić:
  a)    przetwarzane danych  zgodnie z prawem i zgodnie z celem określonym przepisami niniejszej Polityki Prywatności,
  b)    zbieranie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c)    przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w innym celu niż określony w Polityce Prywatności.
 4. Administrator Danych Osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych obowiązani są zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona powyższa powinna zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Administrator, w przypadku korzystania przez Użytkownika z Witryny Internetowej w sposób niedozwolony, sprzeczny z przepisami prawa,  uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, przy jednoczesnym zabezpieczeniu stosownych dowodów.
 6. Udostępnianie danych podmiotom komercyjnym w celach marketingowych nie jest przewidywane.

§6
Dostęp do Danych Osobowych

 1. Dostęp do Danych Osobowych posiada: Administrator danych Osobowych, pracownicy oraz osoby świadczące usługi na rzecz Usługodawcy w związku ze świadczeniem usług za pomocą Witryny Internetowej, a także informatycy, oraz podmioty zajmujące się konserwacją i administrowaniem witryny internetowej.
 2. Dostęp przez osoby, których mowa w ustępie poprzedzającym odbywa się w zakresie określonym przez Administratora Danych Osobowych.
 3. Administrator obowiązany jest zapewnić kontrolę nad rodzajem danych osobowych wprowadzanych i przetwarzanych, terminem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobą upoważnioną do ich przetwarzania.
 4. Administrator danych osobowych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

§7
Uprawnienia Użytkownika

 1. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż Administrator uprawniony jest do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi. Cofnięcie zgody winno nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kancelaria.warszawa@jgbs-kancelaria.pl.